Regulamin

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Serwis pod nazwą baza.pzhk.pl jest internetowym serwisem informacyjno-zgłoszeniowym, którego właścicielem i operatorem jest Polski Związek Hodowców Koni, z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 60/62 m.16, 00-673 Warszawa.

§ 2.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu prowadzonego przez Polski Związek Hodowców Koni z nazwą baza.pzhk.pl.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 4.

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

 1. PZHK – Polski Związek Hodowców Koni z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa,
 2. baza PZHK – Centralny Rejestr Koniowatych prowadzony przez PZHK,
 3. Związki – Okręgowe/Wojewódzkie Związki Hodowców Koni (OZHK/WZHK) i Związki Rasowe zrzeszone w PZHK,
 4. serwis – internetowy serwis pod nazwą baza.pzhk.pl prowadzony przez PZHK w języku polskim i angielskim, umożliwiający przeglądanie danych koni znajdujących się w bazie PZHK,
 5. użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna, która w trybie przewidzianym w niniejszym regulaminie utworzyła konto. Pod pojęciem użytkownika mogą występować następujące oznaczenia:
  1. członek Związku – użytkownik będący członkiem związku sfederowanego w PZHK, z opłaconą składką członkowską za bieżący lub poprzedni rok;
  2. użytkownik niezrzeszony – użytkownik niebędący członkiem Związku, posiadający konie hodowli polskiej lub zagranicznej, zarejestrowane w bazie PZHK lub członek związku okręgowego lub rasowego, ale bez opłaconej składki członkowskiej na bieżący lub poprzedni rok;
  3. użytkownik niezalogowany – użytkownik, który nie zarejestrował się w serwisie za pomocą adresu e-mail, ale może przeglądać podstawowe dane o koniach;
  4. użytkownik zalogowany – użytkownik, który zarejestrował się w serwisie za pomocą adresu e-mail;
  5. użytkownik zweryfikowany – użytkownik zalogowany w serwisie, będący jednocześnie członkiem Związku, zweryfikowany przez odpowiedni OZHK/WZHK lub użytkownik niebędący członkiem Związku zweryfikowany przez PZHK za opłatą.
 6. konto użytkownika – przydzielone danemu użytkownikowi konto, za pomocą którego użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach serwisu. Konto powiązane jest z adresem e-mail podawanym podczas rejestracji użytkownika,
 7. regulamin – niniejszy regulamin,
 8. rodowód testowy – rodowód hipotetycznego potomka dla wybranej pary rodziców będących w bazie, z podanym współczynnikiem inbredu i procentem pełnej krwi angielskiej.

§ 5.

Cele i zasady funkcjonowania Serwisu:

 1. serwis umożliwia użytkownikowi przeglądanie wyciągu danych z bazy PZHK, dotyczących koni hodowlanych, oraz ich potomków,
 2. następujące dane o koniu są pobierane z bazy PZHK i zamieszczane automatycznie w Serwisie, a zmiana którejkolwiek z nich jest możliwa tylko poprzez zgłoszenie zmian do bazy PZHK przez odpowiedni dla siebie OZHK/WZHK:
  1. płeć;
  2. nazwa;
  3. rasa;
  4. maść;
  5. data urodzenia;
  6. data śmierci;
  7. numer przyżyciowy;
  8. rodowód do 3 pokolenia wstecz;
  9. potomstwo;
  10. bonitacja i wymiary (przy wpisie);
  11. zdarzenia użytkowe (w tym sportowe).
 3. Dane zawarte w serwisie, są aktualizowane przynajmniej raz w miesiącu.

§ 6.

Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego serwisu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§ 7.

Zakazane jest dostarczanie przez użytkownika do serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym oraz podejmowanie działań sprzecznych z regulaminem lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w serwisie.

 

II. Informacje techniczne

§ 8.

Do korzystania z serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa  np. Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera.

§ 9.

Dla prawidłowego przeprowadzenia rejestracji oraz korzystania z serwisu wymagane jest aby przeglądarka użytkownika akceptowała pliki typu cookie. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług serwisu może być utrudnione lub niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookie zostały zawarte w naszej Polityce Cookies (patrz: stopka).

§ 10.

PZHK zastrzega, iż:

 1. PZHK przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, koniecznej dla planowanej i bieżącej obsługi oraz konserwacji serwera i/lub oprogramowania serwisu,
 2. PZHK zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości serwisu,
 3. ze względu na techniczne ograniczenia PZHK nie może zagwarantować, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. PZHK nie może też zapewnić, że przeglądanie stron w serwisie będzie odbywało się bez przerw czy wad technicznych spowodowanych wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

III. Zagrożenia związane z korzystaniem z Serwisu

§ 11.

Ze względu na transmisję dokonywaną za pośrednictwem sieci Internet korzystanie z serwisu może wiązać się z zagrożeniami, takimi jak złośliwe lub szpiegujące oprogramowanie, techniki łamania zabezpieczeń (np. haseł), używane do pozyskania osobistych danych, czy fałszywe wiadomości elektroniczne przypominające do złudzenia autentyczne.

IV. Zakres informacji w Serwisie

§ 12.

W serwisie znajdują się dane koni, oraz dane o ich potomstwie i przodkach przydatne dla hodowców. Serwis umożliwia wyszukiwanie danych według różnych parametrów oraz pozwala na ich filtrowanie i sortowanie.

§ 13.

 1. Zakres dostępnych dla użytkownika danych jest uzależniony od rodzaju dostępu do serwisu:
  1. dostęp ogólny – bez obowiązku logowania do serwisu (użytkownik niezalogowany),
  2. dostęp dla użytkowników zalogowanych (patrz § 4),
  3. dostęp dla użytkowników zweryfikowanych (patrz § 4).
 2. Żeby otrzymać pełen dostęp do danych zamieszczanych w serwisie, należy zostać użytkownikiem zweryfikowanym, w innych przypadkach dostęp ten jest ograniczony.

§ 14.

Użytkownicy zalogowani mogą stworzyć rodowód testowy planowanego źrebięcia i sprawdzić współczynnik inbredu. Tylko użytkownicy zweryfikowani mogą przeglądać wartość użytkową koni.

§ 15.

Użytkownicy zweryfikowani przez OZHK/WZHK mają dostęp do danych posiadanych przez nich koni. Ponadto za pomocą serwisu mogą zgłosić konia do identyfikacji (dane kierowane są do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania OZHK/WZHK). Użytkownicy zweryfikowani mogą przeznaczyć posiadanego konia do sprzedaży w serwisie rynekpolskichkoni.pl poprzez profil użytkownika.

§ 16.

Użytkownicy zweryfikowani i zalogowani mogą przeglądać multimedia powiązane z końmi. Użytkownicy zweryfikowani mogą zamieszczać w serwisie multimedia związane z posiadanymi przez nich końmi. W karcie konia można zamieścić maksymalnie jedno zdjęcie (o rozmiarze do 4MB) oraz jeden film (link do strony YouTube), które są publikowane po akceptacji przez regionalnego administratora.

V. Restrykcje związane z korzystaniem z serwisu

§ 17.

 1. PZHK ma prawo cofnąć użytkownikowi zalogowanemu i zarejestrowanemu dostęp do serwisu w sytuacji, gdy:
  1. użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia niniejszego regulaminu,
  2. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest w oczywisty sposób sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania serwisu,
  3. hasło dostępu zostanie udostępnione przez użytkownika osobom trzecim,
  4. otrzymano urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych przez użytkownika danych lub związanej z nimi działalności.
 2. PZHK może dochodzić naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych powstałych w związku z naruszeniami, o których mowa w ust. 1.

 VI. Instrukcja logowania do Serwisu

§ 18.

 1. Aby zarejestrować się w serwisie należy:
  1. przejść do zakładki „Rejestracja” (w prawym górnym rogu strony),
  2. wpisać adres e-mail i hasło, następnie powtórzyć hasło, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i oświadczyć zapoznanie się z regulaminem, a następnie kliknąć przycisk „Rejestruj”,
  3. wejść na podany przy rejestracji adres e-mail i odebrać wiadomość z linkiem aktywacyjnym, w który należy kliknąć (wiadomość może znajdować się w folderze SPAM).
 2. Po aktywowaniu konta należy:
  1. przejść do zakładki „Logowanie” (w prawym górnym rogu strony),
  2. wprowadzić adres e-mail i hasło podane przy rejestracji.
 3. Po zalogowaniu system automatycznie przejdzie do strony profilu.

§ 19.

 1. Aby użytkownik zalogowany zmienił status na użytkownika zweryfikowanego, powinien:
  1. przejść do zakładki „Twoje konie”,
  2. w polu „Identyfikator Użytkownika” wpisać otrzymany od Związku (OZHK/WZHK) „Numer identyfikacyjny”,
  3. w polu „Numer Przyżyciowy” wpisać otrzymany od Związku (OZHK/WZHK) „Numer przyżyciowy” (UELN),
  4. po upewnieniu się, że dane zostały wpisane prawidłowo, kliknąć przycisk „Akceptuj”.
 2. W przypadku wystąpienia problemów podczas weryfikacji (wyskakujące powiadomienia o błędach) należy skontaktować się z odpowiednim OZHK/WZHK lub administracją Serwisu w PZHK: kontakt@baza.pzhk.pl.

§ 20.

Użytkownik po zalogowaniu do serwisu ma możliwość wglądu do podanych podczas rejestracji danych i ich zmiany, w zakładce „Profil”.

§ 21.

Zakładając konto użytkownik zgadza się na otrzymywanie informacji od administratora serwisu.

VII. Ochrona danych osobowych

§ 22.

 1. Podczas rejestracji w serwisie użytkownik podaje tylko adres poczty elektronicznej.
 2. W przypadku użytkowników zweryfikowanych adres e-mail jest powiązany z danymi osobowymi w bazie PZHK (patrz § 4, ust. 2) o ile byli właścicielami koni w momencie weryfikacji przez OZHK/WZHK.

§ 23.

 1. PZHK jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych w zakresie niezbędnym do działania serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz opisanymi w Polityce Prywatności (patrz stopka).
 2. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Hodowców Koni z siedzibą w Warszawie przy ul. Koszykowej 60/62 m. 16, 00-673 Warszawa.
 3. PZHK, będący administratorem danych, chroni dane osobowe użytkowników serwisu.
 4. Użytkownik może realizować prawo wglądu oraz prawo modyfikacji swojego adresu e mail oraz hasła korzystając z konta w serwisie. Użytkownik zweryfikowany, którego adres e-mail jest powiązany z danymi osobowymi w bazie PZHK (patrz § 4, ust. 2) ma możliwość wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania za pośrednictwem właściwego Okręgowego/Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni. Użytkownik ma prawo zażądania usunięcia konta z serwisu. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia konta z serwisu jest dokonywane na podstawie przesłania do PZHK pocztą elektroniczną na adres kontakt@baza.pzhk.pl stosownego żądania. Użytkownik ma również prawo w każdej chwili wycofać wszelkie zgody wyrażone za pośrednictwem stron PZHK.
 5. W sprawie wszelkich pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisie należy kontaktować się w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres kontakt@baza.pzhk.pl, a także telefonicznie pod numerem 22 628-03-61 w godz. od 9:00 do 16:00 w dni robocze.
 6. PZHK zapewnia, że dane użytkowników nie będą przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.
 7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez serwis na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego działania strony internetowej. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zostały zawarte w naszej Polityce Cookies.
 8. Baza danych osobowych użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

VIII. Prawa autorskie

§ 24.

 1. Zarówno układy treści zawarte w serwisie, jak i poszczególne jego części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika i inne, stanowią własność PZHK (poza multimediami publikowanymi przez użytkowników zweryfikowanych – patrz § 25, ust. 3 i 4) i korzystają na ogólnych zasadach z ochrony prawnej wynikającej z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zawartość niniejszego serwisu może być przez użytkowników wykorzystywana tylko w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie niniejszego serwisu w całości bądź jakiejkolwiek części do innych celów, a w szczególności – komercyjnych, w tym kopiowanie, publiczne odtwarzanie, lub udostępnianie osobom trzecim w jakikolwiek inny sposób, może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego pisemnego zezwolenia ze strony PZHK i na warunkach określonych przez PZHK.

IX. Odpowiedzialność

§ 25.

 1. Zawarte w serwisie informacje i treści nie są przeznaczone do podejmowania jakichkolwiek decyzji i nie powinny stanowić wyłącznej podstawy przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji, zwłaszcza decyzji natury prawnej, biznesowej, inwestycyjnej lub podatkowej. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji na podstawie treści znajdujących się w serwisie, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika i jakakolwiek odpowiedzialność PZHK za skutki takich decyzji jest niniejszym wyłączona.
 2. PZHK nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą PZHK, jak również w przypadku problemów z funkcjonowaniem serwisu spowodowanych działaniem siły wyższej, awarią sprzętu, niedozwolonym działaniem użytkowników lub innymi nieokreślonymi powodami.
 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia i filmy z serwisu YouTube) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw PZHK, niniejszego regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
 4. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów ustawy o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

X. Postanowienia końcowe

§ 26.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej PZHK tj. od dnia 10.09.2019 r.
 2. PZHK zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie serwisu. O zmianie regulaminu użytkownicy zalogowani i zweryfikowani zostaną powiadomieni w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu użytkownik nie zgłosi żądania usunięcia konta (na podany w powiadomieniu adres mailowy), uważa się, że zmiany zostały przez użytkownika przyjęte. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia.
 3. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na stronie głównej serwisu.
 4. W razie sporu powstałego w związku z korzystaniem z usług serwisu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 5. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby PZHK. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Użytkownik.
 
Dołączone pliki

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij